logo projektu Od listopada proszę szukać harmonogramów zajęć w dziale Do pobrania.

Rok szkolny jeszcze nie wpełni sie rozkręcił, a my w ramach projektu rozpoczęliśmy juz zajęcia. We wrześniu jeszcze skromnie, ale i one w miarę upłuwu czasu nabiora tempa. Na początek przeprowadzone zostały zajęcia z języka angielskiego w 1 i 3 grupie oraz zajęcia humanistyczne i matematyczne w grupie 1. Harmonogram zajęć tu do pobrania.

W październiku ilośc zajęć się juz zwiększyła. Poza wcześniej rozpoczętymi doszły zajęcia z indywidualizacji . Harmonogram zajęć na październik tu do pobrania.


Ogłoszenie o naborze uczestników projektu

OGŁOSZENIE

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej
w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza nabór uczniów do projektu „Mówię - Słucham - Rozumiem” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Marii Grzegorzewskiej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu "Mówię, słucham, rozumiem - rozwój umiejętności i kompetencji uczniów SOSW w Tomaszowie Mazowieckim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, kwalifikacje, umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji  Poddziałanie XI.1.2. Kształcenie ogólne.
Nabór realizowany jest zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczestników/uczestniczek do projektu zamieszczonym na Naszej stronie w sekcji REGULAMIN.

Formularze zgłoszeniowe na wybrane formy wsparcia - zajęcia dodatkowe możesz pobrać w dziale DO POBRANIA.

Po wypełnieniu i podpisaniu dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 10.09.2016 r.

Listy uczniów/uczennic zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej Projektu w dniu 15.09.2016 r. w dziale DO POBRANIA.

Listy uczniów/uczennic zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowe zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej Projektu w dniu 15.09.2016 r. Udział w zajęciach dodatkowych jest nieodpłatny. Po ukończeniu każdej formy wsparcia uczestnicy otrzymują poświadczenie ukształtowanych umiejętności w formie certyfikatu.